Quy định đưa đón, nhận và trả học sinh Hanoi Academy - Hanoi Academy

Tin tức - Sự kiện

Quy định đưa đón, nhận và trả học sinh Hanoi Academy

  • Thông báo
  • 21/01/2019

quy định đưa đón, nhận và trả học sinh Hanoi Academy.

1. Mục đích
Quy định đưa đón học sinh Hanoi Academy được xây dựng và ban hành hướng dẫn thống nhất
về việc quản lý và thực hiện việc đưa, đón, nhận, trả học sinh Hano i Academy trong và ngoài giờ
học, từ đó góp phần đảm bảo an toàn học đường, đồng thời duy trì kỷ luật , trật tự và môi trường
lành mạnh của nhà trường.
2. Quy định chi tiết
2.1 Nguyên tắc chung
2.1.1 Hình thức đưa, đón
Học sinh Hanoi Academy có thể được đón, trả tới và rời trường bằng mộ t hoặc một số các hình
thức như sau:
– Học sinh tự đến và rời trường bằng phương tiện cá nhân;
– Phụ huynh hoặc người giám hộ đưa, đón;
– Xe buýt của nhà trường đưa, đón.
Quy định này sẽ tập trung điều chỉnh các vấn đề liên quan tới trường hợp học sinh tự đến và rời
trường bằng phương tiện cá nhân và/hoặc phụ huynh, người giám hộ đư a, đón học sinh. Các vấn
đề liên quan tới trường hợp học sinh đăng ký sử dụng xe buýt của trườ ng sẽ được thực hiện theo
quy định đối với dịch vụ xe buýt.
2.1.2 Xác minh tư cách đưa, đón học sinh
– Người có tư cách đưa, đón học sinh Hanoi Academy là phụ huynh học s inh (theo thông tin trong
hồ sơ nhập học của học sinh), người giám hộ hợp pháp hoặc người được phụ huynh học sinh ủy
quyền/ đăng ký với nhà trường (sau đây gọi chung là phụ huynh);
– Tư cách đưa, đón học sinh của phụ huynh được xác thực bằng Thẻ đưa, đón học sinh do nhà
trường cấp phát. Phụ huynh bắt buộc phải xuất trình thẻ tại các cổng vào trường khi đưa, đón học
sinh. Khi xét thấy cần thiết, nhân viên bảo vệ và giáo viên, nhân v iên nhà trường có quyền kiểm
tra, yêu cầu người mang thẻ đưa, đón xuất trình giấy tờ tùy thân để đ ối chiếu. Trong trường hợp
phát hiện người mang thẻ đưa, đón không nằm trong danh sách đã đăng ký, n hà trường có quyền
từ chối không cho người đó vào trường và/ hoặc đưa học sinh rời trường;
– Trong trường hợp học sinh tự đến và rời trường, phụ huynh cần đăng ký v ới nhà trường và người
giữ Thẻ đưa, đón học sinh trong trường hợp này chính là học sinh đó.
2.1.3 Nguyên tắc thực hiện
– Phụ huynh tới đón học sinh hoặc học sinh tự ra về bắt buộc phải xuất trình Thẻ đưa, đón hợp lệ tại
cổng bảo vệ;
– Phụ huynh phải đưa, đón học sinh tới và rời trường đúng địa điểm quy định  và không tự ý đi lại ở
các khu vực khác trong khuôn viên trường;
– Phụ huynh phải đưa, đón học sinh tới và rời trường đúng thời gian quy định. Sau thời gian trả học
sinh quy định, nếu phụ huynh không tới đón học sinh, nhà trường sẽ c hủ động đưa học sinh tới
khu vực trông muộn của cấp học tương ứng (nếu có) để quản lý tập trung và phụ huynh phải nộp
phí trông muộn theo quy định. Sau khi hết giờ trông muộn hoặc trong trường hợp cấp học tương
ứng không tổ chức trông muộn, nhà trường sẽ tập trung học sinh tại cổn g số 3 đợi phụ huynh và
hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh;

Đọc thêm quy định đưa đón học sinh: Tại Đây