Hanoi Academy tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Hanoi Academy

Tin tức - Sự kiện

Hanoi Academy tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 • Tin giáo dục
 • 21/07/2020

Hà Nội, ngày 17/7/2020, tại Hội trường lớn Trường Hanoi Academy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Hanoi Academy đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hanoi Academy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hanoi Academy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã bầu cử được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kì mới 2020 – 2025 bao gồm 

 • Danh sách Hội đồng quản trị:
 1. Ông Đỗ Trung Thiện
 2. Ông Lê Văn Hùng
 3. Ông Lê Thanh Tùng
 4. Ông Hán Kông Khanh
 5. Bà Nguyễn Quỳnh Nga
 • Danh sách Ban Kiểm soát:
 1. Bà Dương Thị Quế
 2. Ông Điền Văn Trung
 3. Ông Vũ Văn Quang

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kì mới đã họp để bầu ra:

 • Chủ tịch HĐQT: ông Đỗ Trung Thiện
 • Phó Chủ tịch HĐQT: ông Lê Văn Hùng
 • Thành viên thường trực HĐQT: ông Lê Thanh Tùng

Đại hội cũng nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu năm 2020 thì ngoài định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thì sự ủng hộ đồng hành của các cổ đông cũng như toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên của Hanoi Academy đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Xem thêm thông tin: tại đây