Thực đơn tuần 16 (14.12-19.12) năm học 2020-2021

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

Thực đơn tuần 16 (14.12-19.12) năm học 2020-2021Thực đơn tuần 16 (14.12-19.12) năm học 2020-2021

Thực đơn của trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy được thay đổi hàng ngày, hàng tuần rất đa dạng. Cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho các con.

Thực đơn tuần 16 (14.12-19.12) năm học 2020-2021Thực đơn tuần 16 (14.12-19.12) năm học 2020-2021