Mascot Art Contest 2020 Hanoi Academy

Mascot Art Contest 2020 Hanoi Academy Mascot Art Contest 2020 Hanoi Academy

Mascot Art Contest 2020 Hanoi Academy

Objectives and summary of the contest (Mục tiêu và tóm tắt về cuộc thi):

 • The aim of the contest is the search for a character, which will become the mascot of Hanoi Academy. It must reflect the values of HA & Acers in a refreshing way. / Mục đích của cuộc thi là để tìm ra linh vật cho trường Hanoi Academy. Linh vật này phải mang những biểu tượng đặc trưng của trường và thể hiện được các giá trị cốt lõi của học sinh Hanoi Academy.
 • All submissions become the property of Hanoi Academy for use in promoting our event, website, and related activities. Hanoi Academy reserves the right to make slight alterations and modify the original design for promoting the events, website, and related activities. / Tất cả các bài tham dự sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.
 • Participants are asked to create their ideal Hanoi Academy mascot, and briefly describe how their design is a good fit for our school by responding to some short prompts outlined below in the Submission Requirements section. / Thí sinh tham dự cần tạo ra linh vật lý tưởng cho HA, đi kèm với các mô tả và ghi chú ngắn gọn giải thích vì sao linh vật đó phù hợp với trường, bằng cách trả lời một vài câu hỏi dưới đây trong phần “Yêu cầu bài dự thi”. 
 •  Copyrighted characters (ex. Naruto, Pikachu, etc.) may not be included in the work. / Những nhân vật có bản quyền không được sử dụng trong bài dự thi.

 

Entry time & Deadline (Thời gian tham dự & Hạn chót):

 • The submission period of the contest starts from today, the day of its announcement, until 28/8/2020. / Thời gian tham dự cuộc thi bắt đầu từ ngày thông báo, đến ngày 28/08/2020

Who and how to participate (Đối tượng & Cách thức tham gia):

 • Our target participants are HA students (from Primary to High School), HA teachers & staff members./ Đối tượng tham gia là học sinh (từ cấp Tiểu học trở lên), giáo viên và nhân viên toàn trường.
 •  Participants register either individually or in a small group of 1 – 4 students to enter the contest. To enter the contest, you must email your entry to mascot@hanoiacademy.edu.vn with the subject line “HA Mascot Contest Entry.” By submitting your entry you hereby confirm that you read and understand all terms and conditions and agree to abide by them. / Cuộc thi được tổ chức dành cho các cá nhân hoặc nhóm 1 – 4 người. Để tham gia vào cuộc thi này, thí sinh tham dự phải gửi bài dự thi vào địa chỉ mail (mascot@hanoiacademy.edu.vn) với tiêu đề “Cuộc thi vẽ linh vật HA”. Bằng cách gửi bài dự thi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện đề ra.

Submission requirements (Yêu cầu bài dự thi):

 •  Candidates can draw on paper by hand (pencil, watercolour, oil paint, etc.) or draw with 2D or 3D graphics software (Illustrator, Photoshop …). / Bài dự thi thể hiện trên 1 trang, không giới hạn công cụ sử dụng. Thí sinh có thể vẽ tay (vẽ chì, màu nước, sơn dầu…) trên giấy hoặc vẽ bằng phần mềm đồ hoạ 2D, 3D (Illustrator, Photoshop…).
 •  For hand-drawn entries, candidates need to shoot or scan neatly and sharply, avoid shadow, and crop carefully so as not to include related objects such as desks, pencils, etc. Original drawings are required to be drawn on A3, A4 paper sizes./ Với bài dự thi vẽ tay, cần chụp hoặc scan ngay ngắn, sắc nét, không bị sấp bóng, crop cẩn thận để không dính các vật không liên quan như bàn, bút chì… Bản vẽ gốc trên khổ giấy A3, A4.
 •  For graphic software submissions, the minimum size is 1280x720px (72dpi and above)./ Với bài dự thi bằng phần mềm đồ hoạ, kích thước tối thiểu 1280x720px (72dpi trở lên).
 •  Submissions must include a brief description of the design ideas.  

 

***Bài dự thi phải bao gồm thông điệp chia sẻ về ý tưởng thiết kế:

 Primary students are asked to answer the following questions:

 • What do you like most about your mascot? Bạn thích điều gì nhất về linh vật này?
 • What special skills or talents does your mascot have?  Linh vật đó có khả năng đặc biệt hay tài năng gì không?
 • How does your mascot help Hanoi Academy students and the world? Linh vật đó giúp học sinh HA và thế giới như thế nào?

 

Secondary & high school students – staff & faculty are asked to respond to the following:

 • What inspired your design? Điều gì truyền cảm hứng cho thiết kế của bạn?
 • How does your design best represent Hanoi Academy? Làm thế nào thiết kế của bạn đại diện cho trường Hanoi Academy?

Total value of prizes (Cơ cấu giải thưởng):

The total value of prizes is up to 12.000.000 VND / Tổng giá trị giải thưởng lên đến 12.000.000 đồng

#Prize/Award typeMonetary value (VND)House points
1Grand Prize10.000.000 20
2Finalist500.00010
3Finalist500.00010
4Finalist500.00010
5Finalist500.00010
Total12.000.00060

Scoring method (Cách thức tính điểm):

** The final winning mascot will be chosen by student & staff votes./ Linh vật chiến thắng cuối cùng sẽ được bình chọn bởi học sinh và nhân viên toàn trường Hanoi Academy.

Xem thêm thông tin: tại đây