Tin tức - Sự kiện

Hội Học sinh trường Hanoi Academy (HASC)

  • Uncategorized
  • 06/10/2016
Hội Học sinh trường Hanoi Academy

Hội Học sinh trường Hanoi Academy

1.Sứ mệnh/ Mục tiêu của Hội học sinh- HASC

Hội học sinh ( HASC ) là tổ chức được học sinh điều hành cho học sinh THCS và THPT tại trường Hanoi Academy. Mục đích thành lập của HASC là cung cấp một nền tảng cho những ý tưởng và mối quan tâm của học sinh được chia sẻ với giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường, từ đó mang lại cho học sinh tiếng nói trong việc định hướng và lên kế hoạch. HASC hướng tới mục tiêu đào tạo cho học sinh những kĩ năng khác nhau bao gồm kĩ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tổ chức, lập kế hoạch và đàm phán.

HASC sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động mang lại lợi ích cho trường Hanoi Academy và cả cộng đồng như các chương trình HA Oscars, Tìm kiếm tài năng HA, Tuần lễ Tinh thần, Ngày Vệ sinh Đường phố, BBQ Picnic ở trường cuối học kì/ năm học, Đi bộ/ Chạy bộ từ thiện, v.v.

HASC đồng thời đảm bảo những câu hỏi và quan tâm của học sinh liên quan tới cuộc sống tại trường sẽ được giải quyết bởi ban giám hiệu nhà trường.

2.Cơ cấu tổ chức và Hoạt động của HASC

2.1 Cơ cấu tổ chức

Hội học sinh gồm có sáu uỷ ban: Ban Lãnh đạo, Ban Truyền thông, Ban Kĩ thuật/ thiết kế, Ban Sự kiện, Ban Dịch vụ Cộng đồng và Ban Đại diện học sinh. Mỗi uỷ ban bao gồm 2-4 thành viên ngoại trừ Ban Đại diện học sinh (SRC). SRC sẽ bao gồm 7 thành viên là đại diện từ mỗi khối lớp 6 đến 12.

HASC sẽ có các giáo viên đóng vai trò là các cố vấn đưa ra những nhận xét/ gợi ý về ý tưởng của học sinh, lời khuyên cho Ban Lãnh đạo trong việc quản lý các vấn đề của hội đồng, họp mặt hàng tuần để kiểm tra hoạt động của HASC, hỗ trợ các Trưởng ban trong công tác điều hành. Mỗi giáo viên cố vấn chịu trách nhiệm một hoặc nhiều Ban bao gồm tất cả các hoạt động của ban.

Cơ cấu Tổ chức Hội học sinh 

Hội Học sinh trường Hanoi Academy (HASC)

HASC họp mặt một lần mỗi tuần tại văn phòng HASC được chỉ định. Chủ tịch và Phó Chủ tịch chủ trì các buổi họp, Thư ký điểm danh và ghi lại biên bản cuộc họp, Trưởng ban và các thành viên khác tham dự và đóng góp ý kiến trong buổi họp. Các cố vấn cũng tham dự buổi họp khi được yêu cầu hoặc kiểm tra đột xuất việc tiến hành họp đúng quy định của HASC.

2.2.1 Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo bao gồm ba thành viên: Chủ tịch Hội Học sinh, Phó Chủ tịch và Thư ký/ Thủ quỹ. Ban Lãnh đạo họp ít nhất 2 lần một tháng cùng các Trưởng ban để chia sẻ ý tưởng về các hoạt động của trường nói chung. Chủ tịch và Phó Chủ tịch sẽ nghe báo cáo của các Trưởng ban về hoạt động của ban và đưa ra nhận xét/ lời khuyên/ gợi ý.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch đồng thời chịu trách nhiệm soạn thảo và nộp các bản đề xuất/tờ trình của HASC. Họ cần thường xuyên kiểm tra các văn bản của HASC như danh sách điểm danh, biên bản họp, giấy tờ liên quan tới tài chính nhằm đảm bảo các hoạt động điều hành được thực hiện đúng. Ngoài ra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải đưa ra hướng dẫn cho các Trưởng ban khi gặp sự cố cũng như hỗ trợ các thành viên của Hội nói chung. Chủ tịch và Phó Chủ tịch họp với cố vấn viên một lần một tuần để báo cáo hoạt động của các ban và Hội nói chung. Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải là học sinh khối 11 hoặc 12.

Thư ký/ Thủ quỹ có hai trách nhiệm chính là tài chính và quản trị. Trách nhiệm về tài chính bao gồm việc lên ngân sách cho các sự kiện khác nhau, báo cáo kết quả lỗ, lãi đối với các dự án gây quỹ, thường xuyên kiểm tra báo cáo thu nhập hàng năm của Hội, v.v. Thư ký/ Thủ quỹ sẽ họp với Trưởng ban Cố vấn khi các sự kiện/ dự án cần phê duyệt các giấy tờ tài chính hoặc hoạt động. Trưởng ban Cố vấn có trách nhiệm giữ an toàn ngân sách của Hội đồng. Trách nhiệm quản trị của Thư ký/ Thủ quỹ bao gồm việc điểm danh, ghi biên bản cuộc họp, gửi thông báo về hạn chót của các công việc, v.v. Thư ký/ Thủ quỹ phải là học sinh khối THPT.

2.2.2 Ban Truyền thông

Ban Truyền thông có trách nhiệm quảng bá cho tất cả các sự kiện và hoạt động của HASC. Ban Truyền thông bao gồm từ 2 đến 3 thành viên. Trách nhiệm của Ban Truyền thông bao gồm: quảng bá cho các sự kiện trên trang Facebook của Hội và tại trường, giữ gìn hình ảnh tích cực của Hội trên mạng xã hội, xây dựng trang thông tin về Hội trên website học sinh, v.v.

2.2.3 Ban Thiết kế

Ban Thiết kế chịu trách nhiệm thiết kế các nội dung quảng bá cho HASC. Ban Thiết kế sẽ có từ 2 đến 3 thành viên. Trách nhiệm cụ thể của Ban bao gồm: thiết kế băng rôn, tranh ảnh và standees cho các sự kiện của HASC, xây dựng nội dung, quay phim và chỉnh sửa video quảng bá cho sự kiện và dự án của Hội đồng, v.v.

2.2.4 Ban Sự kiện

Ban Sự kiện chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các sự kiện của Hội tại trường. Bao gồm 3 đến 4 thành viên, trách nhiệm của Ban Sự kiện bao gồm: lập kế hoạch tổ chức các sự kiện, phân bổ nhiệm vụ và thời hạn công việc cho các thành viên Hội, liên lạc với các bên liên quan chính về sự kiện, theo sát các công việc một cách kịp thời, v.v.

2.2.5 Ban Hoạt động Cộng đồng

Ban Dịch vụ Cộng đồng (CSC) chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sáng kiến từ thiện và cộng đồng của HASC. Bao gồm 3 đến 4 thành viên, trách nhiệm của CSC bao gồm: xây dựng ý tưởng và lập kế hoạch các sự kiện và hoạt động vì lợi ích cộng đồng như các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sự kiện về trở thành công dân có trách nhiệm, các dự án hỗ trợ trẻ em khó khăn, v.v.

2.2.6 Ban Đại diện Học sinh (SRC)

Ban Đại diện Học sinh (SRC) là đại diện tiếng nói của toàn thể học sinh nhà trường. Mỗi khối lớp THCS và THPT sẽ cử ra một đại diện cho toàn khối tham gia vào Ban. Trách nhiệm của Ban bao gồm việc tìm hiểu các vấn đề liên quan và quan trọng tại trường có ảnh hưởng tới toàn thể học sinh, tìm các cách hiệu quả để thu thập ý kiến/ câu hỏi của học sinh về những vấn đề này, báo cáo cho Ban giám hiệu, đưa ra biện pháp giải quyết, v.v. SRC sẽ họp với Ban giám hiệu mỗi tháng một lần để bàn bạc về các vấn đề này. Trưởng ban phải là học sinh khối 11 hoặc 12.

2.2.7 Trách nhiệm chính của các Ban và Thành viên

  • Mỗi ban có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong nội bộ Ban, tuy nhiên, mọi thành viên Hội đều phải hỗ trợ các sự kiện và dự án của Hội.
  • Các thành viên các ban phải tôn trọng và tuân thủ các quyết định của Trưởng ban. Trưởng ban đồng thời phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến và ý tưởng của tất cả thành viên. Khi một ý tưởng của thành viên không được thực hiện, Trưởng ban phải đưa ra những nhận xét mang tính xây dựng. Nếu một thành viên cảm thấy Trưởng ban không hoàn thành trách nhiệm của mình, họ có thể báo cáo tới các lãnh đạo Hội đồng, sau là các Cố vấn viên nếu vấn đề không được giải quyết.
  • Tất cả các thành viên Hội phải tôn trọng và tuân thủ các quyết định của lãnh đạo. Chủ tịch Hội đồng là người có quyền ra quyết định cao nhất. Các lãnh đạo phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến và ý tưởng của tất cả các thành viên. Khi ý tưởng của một thành viên không được thực hiện, các lãnh đạo phải đưa ra các nhận xét mang tính xây dựng. Nếu một thành viên cảm thấy lãnh đạo không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, các thành viên có thể báo cáo lên các Cố vấn viên.

Hội học sinh Nhí

1. Sứ mệnh/ Mục tiêu của Hội học sinh Nhí

Hội Học sinh Nhí là hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh khối 4 và 5. Lí do thành lập Hội Học sinh Nhí cũng tương tự như Hội Học sinh, tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ của thành viên, sẽ có một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội Học sinh Nhí.

2. Cơ cấu tổ chức và Hoạt động của Hội Học sinh Nhí

2.1 Cơ cấu tổ chức

Hội Học sinh Nhí bao gồm năm uỷ ban: Ban lãnh đạo, Ban Truyền thông, Ban Sự kiện, Ban Thiết kế và Ban Đại diện Học sinh. Mỗi uỷ ban sẽ gồm 2 đến 4 thành viên. Đồng thời các vai trò và trách nhiệm của tất cả các uỷ ban sẽ được hỗ trợ bởi hai giáo viên cố vấn.

Hội Học sinh Nhí họp mặt hàng tuần tại văn phòng được chỉ định của Hội. Chủ tịch và Phó Chủ tịch điều hành các buổi họp với sự hỗ trợ của cố vấn viên, tất cả các thành viên phải tham dự và đóng góp cho buổi họp.

2.2. Vai trò và trách nhiệm của các Ban

2.2.1 Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo gồm 2 thành viên lãnh đạo: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Học sinh Nhí. Ban Lãnh đạo chủ trì các cuộc họp hai lần một tháng với sự trợ giúp của các cố vấn viên. Các cố vấn viên sẽ lắng nghe và tôn trọng mọi ý tưởng của các thành viên Hội. Những ý tưởng không được thực hiện sẽ được các lãnh đạo Hội đóng góp ý kiến và nhận xét. Các lãnh đạo có quyền đưa ra quyết định cùng các cố vấn viên.

2.2.2 Ban Truyền thông

Ban Truyền thông có vai trò đóng góp ý tưởng quảng bá các sự kiện và hoạt động của khối Tiểu học. Ban gồm hai đến ba thành viên. Trách nhiệm của Ban Truyền thông bao gồm: quảng bá các sư kiện của trường, đóng góp ý tưởng về nội dung cho Phòng Marketing của nhà trường nhằm quảng bá các sự kiện của khối Tiểu học trên website của trường.

2.2.3 Ban Sự kiện

Ban Sự kiện có vai trò đóng góp ý tưởng trong việc lên kế hoạch cho các sự kiện của khối Tiểu học. Ban gồm hai đến ba thành viên. Trách nhiệm của Ban Sự kiện bao gồm: họp cùng Trưởng ban Sự kiện Hội Học sinh để đóng góp ý tiển cho các sự kiện của khối Tiểu học như Flea Market, Lễ hội Trung thu, v.v.; họp cùng Hiệu trưởng trường Tiểu học để đóng góp các sự kiện như chào cờ hàng tháng, dã ngoại, chương trình tài năng, v.v.

2.2.4 Ban Thiết kế

Ban Thiết kế có vai trò đóng góp các ý tưởng quảng bá cho các sự kiện của khối Tiểu học. Ban gồm hai đến ba thành viên. Trách nhiệm của Ban thiết kế bao gồm: đóng góp ý tưởng thiết kế poster, băng rôn, standee cho các sự kiện khối Tiểu học, thiết kế và sản xuất poster cho sự kiện nếu trong khả năng.

2.2.5 Ban Đại diện Học sinh (SRC)

Ban Đại diện Học sinh (SRC) là tiếng nói của toàn thể học sinh nhà trường. Mỗi lớp khối 4 -5 cử ra hai thành viên đại diện cho lớp tham gia SRC. Trách nhiệm của SRC bao gồm: tìm hiểu các vấn đề liên quan và quan trọng tại trường có ảnh hưởng tới toàn thể học sinh, tìm các cách hiệu quả để thu thập ý kiến/ câu hỏi của học sinh về những vấn đề này với sự hỗ trợ của cố vấn viên, báo cáo cho Ban giám hiệu, đưa ra biện pháp giải quyết, v.v. SRC sẽ họp với Hiệu trưởng mỗi tháng một lần để bàn bạc về các vấn đề này. Trưởng ban phải là học sinh khối 5.

2.2.7 Trách nhiệm chính của các Ban và Thành viên

  • Mỗi ban có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong nội bộ Ban, tuy nhiên, mọi thành viên đều phải hỗ trợ các sự kiện và dự án của Hội Học sinh Nhí.
  • Tất cả các thành viên Hội phải tôn trọng và tuân thủ các quyết định của lãnh đạo. Chủ tịch Hội đồng là người có quyền ra quyết định cao nhất. Các lãnh đạo phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến và ý tưởng của tất cả các thành viên. Khi ý tưởng của một thành viên không được thực hiện, các lãnh đạo phải đưa ra các nhận xét mang tính xây dựng. Nếu một thành viên cảm thấy lãnh đạo không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, các thành viên có thể báo cáo lên các Cố vấn viên của Hội học sinh.

Xem thêm thông tin: tại đây