Bài dự thi HA011 – G5

Bài dự thi HA011 – G5

Màu xanh nước biển – Chính trực

Màu xanh nước biển, màu của bầu trời mặt biển. Một màu sắc nhẹ nhàng, trung tính và hài hòa. Màu của nước – nguồn sống của mọi sinh vật sống, màu của bầu trời – thứ bao bọc và bảo vệ chúng ta, màu của những sinh vật tuyệt đẹp như bướm, và chim. Ta có thể thấy rằng sự quan trọng của nó trong cuộc sống của ta, sự tin tưởng và lòng tin cũng như vậy. Để có một mối quan hệ vững vàng và chắc, các bên cần sự tin tưởng. Poster trên mang đến sự hài hòa, đơn giản và chân thành của việc tin lẫn nhau. 


Blue – Trustworthiness

Blue, which is the color of the sky and the ocean, is a gentle, neutral and harmonious color. Blue represents for the color of water – the source of all living things, the color of the sky – protects us, the color of beautiful creatures like butterflies, and birds. As we can see, blue is very important in our lives, so are our trust and our beliefs. In order to have a strong and solid relationship, the parties need trust. The poster above brings harmony, simplicity and sincerity of mutual trust.