Bài dự thi HA007 – G4

Bài dự thi HA007 – G4

Trách nhiệm – Màu xanh lá

Trách nhiệm rất quan trọng, đặc biệt đối với học sinh. Thiết kế giá trị này nói với các bạn học sinh rằng các bạn phải chịu trách nhiệm cho bài tập trên lớp và bài tập về nhà của mình. Trách nhiệm là chìa khóa dẫn đến thành công.


Responsibility – Green

Responsibility is very important, especially for students. My design for this value tells students to be responsible for their classwork and homework. Responsibility is the key to success.