Bài dự thi HA006 – G4

Bài dự thi HA006 – G4

Công bằng – Màu cam

Đối với em, công bằng là một trong những giá trị quan trọng nhất trong số 6 giá trị cốt lõi. Tại Hanoi Academy, chúng ta cần đối xử với mọi người bình đẳng, bất kể những khiếm khuyết của họ ra sao, mọi người xứng đáng được công bằng. Em quyết định thiết kế hình ảnh chiếc cân trong đầu mỗi người để luôn nhắc nhở mọi người về sự công bằng và bình đằng với cộng đồng xung quanh mình.


Fairness – Orange

For me, fairness of one of the most important out of all 6 values. We need to treat everyone equally here in Hanoi Academy, regardless of their flaws, everyone deserves to be treated fairly. I decided to make my design a scale inside of a person’s head to remind students to think fairly and treat everyone equally.