Bài dự thi HA002 – G2 Hanoi Academy

Bài dự thi do Hanoi Academy tổ chức sẽ trở thành tài sản trường để sử dụng trong việc quảng bá sự kiện, trang web và các hoạt động liên quan. Hanoi Academy có quyền thay sửa đổi thiết kế ban đầu để quảng bá các sự kiện, trên trang web và các hoạt động liên quan.

Bài Dự Thi HA006 – G4

Bài dự thi HA002 – G2 Hanoi Academy Bài dự thi HA002 – G2 Hanoi Academy
Bài dự thi HA002 – G2 Hanoi Academy

Trong số những phẩm chất mà Hanoi Academy hướng đến để định hình nhân cách cho học sinh, giá trị Công dân toàn cầu là giá trị nổi bật nhất với chúng em vì phạm vi rộng của nó. Công dân toàn cầu, theo chúng em hiểu, là những việc chúng em có thể làm để cống hiến cho cộng đồng xung quanh mình, và đổi lại, chúng em được hạnh phúc và phát triển từ cộng đồng ấy. Để đạt được giá trị này, đầu tiên học sinh cần phải có những phẩm chất khác như yêu thương, hòa nhập, công bằng, trách nhiệm, tôn trọng và sự quyết tâm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là lí do chúng em chọn giá trị này để tham gia cuộc thi. Công dân toàn cầu là một phẩm chất cần thiết cho mỗi người, và trong cộng đồng học sinh Hanoi Academy, sự gắn bó và phát triển cộng đồng nói chung không những mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng mà còn có ích cho mỗi cá nhân. Nếu một người không có giá trị công dân toàn cầu, người ấy sẽ không thể tìm được chỗ đứng của mình trong xá hội. Như đã nói trước đó, với mục tiêu phục vụ cộng đồng, chúng em cũng sẽ học được những phẩm chất sau: tham gia vào các sự kiện xã hội vì tình yêu thương với mọi người, giữ yên lặng khi cần thiết hoặc hỗ trợ chương trình vì chúng em tôn trọng những nỗ lực bỏ vào đó, giúp đỡ bạn cùng lớp làm bài tập vì tinh thần trách nhiệm, v.v. Để mô tả rõ hơn thiết kế, chúng em dùng tất cả các màu của các giá trị và trình bày thiết kế của chúng em như một cuốn hộ chiếu, vì công dân toàn cầu chính là tấm vé để bước vào cộng đồng rộng lớn. Và Hanoi Academy là nền tảng cho chúng em xây dựng giá trị này, là cộng đồng chúng em gắn bó phần lớn thời gian của mình trước khi chúng em bước ra ngoài thế giới.


Amongst the other qualities listed as the fundamental qualities that students at Hanoi Academy should aspire to have, citizenship stood out to us because of how broad this term can be. Citizenship, as in our understanding, is the things you can contribute to the community around you, and in turn, receive growth and satisfaction from it. In order to get this quality, students must have to first acquire the rest of the values including love, integrity, fairness, responsibility and respect, along with a willingness to better the world around you. This is why we want to choose this quality to base our entry off of. Citizenship is an essential quality to every person out there, or to narrow it down, the students of Hanoi Academy, as for the fact that a feeling of obligation and desire to develop a community as a whole can not only be mutually effective but also benefits us personally. If someone lacks citizenship, then they will never be able to make a place for themselves in the world. And as we’ve said before, with a willingness to serve the community, we would eventually learn all the qualities : Participating in events because you love the people around you, be quiet when needed or support performances because you respect the effort put into them, help classmates with coursework because you feel responsible,… To make this clear in our design, we include all of the colours listed with the qualities and present our design as a passport type of thing, since that is what citizenship is as a value : A ticket to being part of the community. And Hanoi Academy is the first place where we get to build this quality inside each and everyone of us, the first community we will spend most of our time in until we go out into the world.

Xem thêm thông tin Hanoi Academy: tại đây